Praca Norwegia

Informacje - Warunki pracy

Zarobki
Pracując w Norwegii przysługuje Ci minimalna stawka za godzinę która wynosi obecnie 126 kr. - jeżeli jesteś pracownikiem wykwalifikowanym, oraz co najmniej kr. 115, jeśli jesteś pracownikiem bez kwalifikacji. Przysługije Ci również Dodatek za godziny nadliczbowe i pracę na zmiany - dodatek do stawki godzinowej wysokości 50% za pracę ponad średnio 37,5 godz. tygodniowo: Jeżeli praca była wykonywana pomiędzy godz. 21.00 a 06.00, lub w niedzielę czy inny dzień świąteczny, wówczas należy ci się dodatek 100% do stawki godzinowej. Pracując na zmiany należy ci się dodatek za pracę na zmiany.

warunki pracy

Świadczenia socjalne
Norwegia wprowadziła powszechną publiczną służbę zdrowia finansowaną z podatków oraz krajowy system ubezpieczeń wypłacający różnorakie świadczenia socjalne, z których mogą korzystać wszyscy obywatele i rezydenci. Osoby mające problemy finansowe uniemożliwiające normalne życie mogą liczyć na pomoc krajowego zakładu ubezpieczeń społecznych lub opieki społecznej w macierzystej gminie. Urzędy te udzielają również wszelkich informacji na temat możliwości otrzymania niezbędnej pomocy.

Wydatki na przejazdy, wyżywienie i mieszkanie
Jeżeli zstałeś oddelegowany na zlecenie zakładające nocleg poza domem, wówczas szef zgodnie z umową powinien pokryć niezbędne wydatki na wyżywienie, hotel oraz faktyczne wydatki na rozsądną ilość podróży powrotnych.

Ruchome dni świąteczne oraz 1 i 17 maja
W Norwegii prawo ustala, że wolne od pracy są niedziele, ruchome dni świąteczne oraz 1 maja i 17 maja. Masz prawo do normalenj pensji w ruchome dni świąteczne oraz 1 maja i 17 maja w przypadku, gdy dni te byłyby zwykłymi dniami pracy, o ile nie jesteś nieobecny w pracy dnia poprzedniego lub następnego.

Urlop oraz bonus urlopowy (feriepenger)
Masz prawo do 21 dni roboczych urlopu, w zależności od wypraco- wanego czasu. Należy ci się bonus urlopowy (feriepenger)

Umowa o pracę
Musisz posiadać umowę o pracę z pracodawcą. Jest to “kontrakt” mówiący o tym, kto jest pracodawcą, kim jest pracobiorca, gdzie jest on zatrudniony i jakie warunki pracy zostały uzgodnione. Umowa o pracę powinna posiadać datę i być podpisana przez pracodawcę.

Ubezpieczenie od wypadków przy pracy
Wszyscy pracodawcy posiadający pracobiorców pracujących w Norwegii muszą ubezpieczyć swoich pracowników w celu pokrycia kosztów ewentulango wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

świadczenia socjalne

Odcinek pensji
Należy ci się odcinek pensji. Musi on zawierać informację o płacy brutto, netto i zaliczce na podatek abyś mógł sprawdzić czy potrącony został podatek.

Zakaz potrącania z pensji
Pracodawca nie może potrcać pracownikowi z pensji ani bonusu urlopowego o ile nie zostało to uprzednio pisemnie uzgodnione pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą. Jeśli pracownik przestanie pracować nie zachowując uzgodnionego okresu wypowiedzenia, wówczas pracodawca może jednak dokonać potrącenia z pensji z powodu poniesionych przez to kosztów.

Wypowiedzenie
Jeżeli otrzymasz wypowiedzenie, wówczas obowiązują norweskie przepisy regulujące wypowiedzenie. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną. Okres wypowiedzenia wynosi zwykle jeden pełny miesiąc kalendarzowy po otrzymaniu wypowiedzenia. Jeżeli zostałeś oficjalnie zatrudniony i obowązuje cię okres próbny, wówczas okres wypo- wiedzenia wynosi 14 dni. Zakaz pobierania opłat za pośrednictwo siły roboczej Jeżli otrzymasz pracę w Norwegii za pośrednictwem jakiejś firmy lub osoby, to firma ta czy osoba nie może od ciebie wziąc pieniędzy za znalezienie ci pracy. Zabronione jest pobieranie opłat od pracobiorców za usługi pośredniczenia pracy lub najmu siły roboczej.